:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: กิจกรรมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับเด็ก 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าค

25 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคายได้จัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับเด็ก 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าคาย (ภูพิทย์รัฐอุปถัมภ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพี้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปรากฏ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมเพาะกล้าคุณธรรม ณ วัดพลอยสังวรนิรันดร์ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ และไร่ธันตะชา ไร่อภัยทาน ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร