:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพัันธ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

28 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569_354.pdf