:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th
กองการศึกษา
นายภาคภูมิ กัลยาณมิตร
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
087-2105105
นางสาวณัฏฐกานต์ มีบุญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวพนารัตน์ จันทร์สว่าง
ครูชำนาญการ
นางสาวมนทิรา ใหม่ยะ
ครูชำนาญการ
นางพรทิพย์ แหยมคง
ครู
ครูผู้ช่วย
นางสาวรัตนา เพ็ชรแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางปรียาภรณ์ ทองลับแลง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสมพิศ แก้วกองทรัพย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวฟารีดา ทองลับแลง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)