:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th
ข้อมูลผู้บริหาร
นายบุญญฤทธิ์ ทิศอาจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย
เบอร์โทร 086-2172801
นายริม จันทร์สว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย
เบอร์โทร 085-5398492
นายสนับ อยู่สุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย
เบอร์โทร 098-0060850
นางสาวจิราภรณ์ กองโต
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย
เบอร์โทร 084-8178544
ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ
นายภาคภูมิ กัลยาณมิตร
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย
087-2105105
นางสาวพรวิไล คงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
084-0480902
นางสาวกมณธ์พรรณ์ ชนะไชย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-9576566
นายภาคภูมิ กัลยาณมิตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
087-2105105
นายภาคภูมิ กัลยาณมิตร
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
087-2105105