:
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร. โทรศัพท์. 055-825241 โทรสาร. 055 - 825242 อีเมล์. saraban@pakai.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นายภาคภูมิ กัลยาณมิตร
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย
โทรศัพท์ 087-2105105
นางสาวพรวิไล คงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 084-0480902
นายภาคภูมิ กัลยาณมิตร
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 087-2105105
นายภาคภูมิ กัลยาณมิตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 087-2105105
นางสาวณัฏฐกานต์ มีบุญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 096-6769969
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ